پرسشنامه علمی

همکار گرامی با تشکر از اینکه ما را در ارزیابی بهتر کنفرانس ها یاری می نمایید. خواهشمندیم به سوالات که در دو بخش آگاهی سنجی و تغییر بینش به صورت قبل و بعد مطرح گردیده ، پاسخ دهید لازم به ذکر است که در پاسخ به سوالات درست ترین جواب مد نظر طراح بوده و لزوما پاسخ های دیگر نادرست نمی باشند .