موضوع وبینار
Hot summer day with Hot plasma topics
سخنران های وبینار

پروفسور خسرو جدیدی
دکتر فرهاد نجات
دکترنازنین نبوی
پروفسور سوتریس سیوماس
دکتر مصطفی فرهی
دکتر ایوان تانف
دکتر علیرضا کاملی
دکتر مرسل مهریار
دکتر النا روسی
دکتر اندرا کانچلی
وضعیت وبینار
به اتمام رسیده