موضوع وبینار
روش نوین درمان کنژشالازی با پلکسر
سخنران های وبینار

دکتر فرهاد نجات
دکتر خسرو جدیدی
دکتر مصطفی فرهی
Dr Ivan Tanev
دکتر مرسل مهریار
دکتر محمد قریشی
وضعیت وبینار
به اتمام رسیده