سخن بنیان گذار و مدیرعامل مداریا

 سخن بنیان گذار و مدیرعامل مداریا 

مداریا تنها یک شرکت پیشرو و کام یافته نیست ، مداريا درباره ی مهرورزی و دل دادگی است ، شیدایی یک عشق که سر چشمه ی سرشار این همه نوآوری و آبادانی است. دل بستگی و دل دادگی ام به همراه و همشانه ام در همه ی این سالها ، خورشید گرمابخش و زندگی آفرین مداریا بوده است . مداریا درباره ی خانواده ، وابستگی و همبستگی خانواده است چرا که همه ی ما در مداریا همچون خانواده ایم و خانواده هایمان را ارج می نهیم و به جان دوست می داریم. مداریا درباره ی درستی و سخت کوشی است، راست رفتن و راست گفتن ، پندار و گفتار و رفتار نیک. مداریا یک پیوند است، پیوند با خویش و با دنیای پیرامون خویشتن، مداریا دوست داشتن است ، دوست داشتن نیکویی و نه خودخواهی، مداریا نزدیک شدن قلب هاست. مداریا درباره ی باور های همسان و هم اندیشی است. مداریا درباره ی آگاهی و مسوولیت پذیری است . این سازمان پاک نهاد که انرژی و الهامش را وام دار عشق است اکنون با جانی دوچندان و پیوندی استوارتر به پیش می تازد تا هدف نهایی خویش را بیافریند که همان ” تا شادی با فناوری ” می باشد. چراکه مداریا خاستگاه فناوری برای شاد زیستن است؛ تندرستی روی و روان. همکاران من در مداریا برجسته ترین زنان و مردان روزگارند که فروتنانه دربرابر ایشان بال بر زمین می سایم و برادرانه دوستشان می دارم که مداریا چیزی جز یک گروه دلسوز و کارآزموده و دانشمند نیست. شادمان و سرشار باشید .


 

آرش رضایی بنیان گذار و مدیرعامل