همایش دستگاههای کمک لاغری موضعی

  • شرکت مداریا - تولیدکننده تجهیزات پزشکی
  • شرکت مداریا - تولیدکننده تجهیزات پزشکی
  • شرکت مداریا - تولیدکننده تجهیزات پزشکی
  • شرکت مداریا - تولیدکننده تجهیزات پزشکی

برگزاری همایش دستگاههای کمک لاغری موضعی توسط شرکت مداریا
دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۹ تیر ۱۳۹۶