عکس های قبل و بعد از درمان با دستگاه های مداریا

عکس های قبل و بعد از درمان دستگاه پلکسر

 

عکس قبل و بعد درمان با دستگاه mCare
عکس های قبل و بعد از درمان دستگاه اسلیم فیت

 

عکس قبل و بعد دستگاه فرکشنال
عکس قبل و بعد درمان با دستگاه تری دی فرکشنال
عکس قبل و بعد از درمان با دستگاه هایفو
عکس های قبل و بعد از درمان دستگاه هایفو

 

عکس قبل و بعد درمان با دستگاه تیکسل
عکس قبل و بعد درمان با دستگاه تیکسل